فیزیوتراپی در درمان تورتیکولی یا کجی گردن در گوهردشت